ΒΑΣ. ΑΛ. ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε

Στην ALFA PRODUCTS πιστεύουμε ότι, ο καλύτερος τρόπος για την αξιοπιστία, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης και του συντονισμού των ενεργειών της επιχείρησης είναι η υλοποίηση ενός προγράμματος ελέγχου ποιότητας, το οποίο εγγυάται ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες μας πληρούν τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ποιότητας μέσω της διασφάλισης της ποιότητας.

 

Ο όρος ποιοτικός έλεγχος καλύπτει όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και τις δράσεις που πρέπει να ακολουθηθούν, προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχονται από την επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι δραστηριότητες επιβλέπονται συνεχώς από έμπειρο προσωπικό και ότι τα πάντα εκτελούνται σωστά (δηλαδή σύμφωνα με το σύνολο των προκαθορισμένων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων).

 

 

 

 

 

Ο όρος διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί εν ολίγοις ένα βήμα μετά τον έλεγχο της ποιότητας, καθώς ορίζει το σύνολο των δράσεων που ακολουθήθηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο έλεγχος της ποιότητας εφαρμόστηκε σωστά. Η διασφάλιση ποιότητας περιλαμβάνει σταθερό και τακτικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, καθώς και την παροχή τακτικής ανατροφοδότησης και σχολίων με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των επιχειρησιακών λειτουργιών. Η διασφάλιση της ποιότητας αναφέρει επίσης ποιες δραστηριότητες πρέπει να αναπτυχθούν και τις απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, στοχεύοντας παράλληλα στην υπέρβαση των προσδοκιών του πελάτη.

 

Πριν από την ανάληψη δράσης, είναι απαραίτητο να επιλέγουμε ποιες δραστηριότητες και τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της επιχείρησης και να αναδιαμορφώσουμε τη στρατηγική μας ανάλογα.